Thursday, 26 January 2017

Namo nama Shri Guru padukabhyam

Om Shri Ganeshaya Namaha

Vishwa Guru Param Pujya Sant Shri Asaramji BapuJi
Guru Paduka Panchakam

Guru Paduka Panchakam
[The pentad praising sandals of Guru]
By Adi Shankara Bhagawat Pada
Jagajjanisthe ma layalayabhyam,
Aganya punyodhaya bhavithabhyam,
Thrayee sirojatha nivedithabhyam,
Namo nama Shri Guru padukabhyam. 1
Vipathamasthamo vikarthanabhyam,
Visishta sampathiha vivardhanabhyam,
Nama janasesha visesham dhabhyam,
Namo nama Shri Guru padukabhyam. 2
Samastha dustharka kalanka banga,
Panodhana prouda jalashayabhyam,
Nirasrayabhyam nikhilasrayabhyam,
Namo nama Shri Guru padukabhyam. 3
Thaprayadhithya kararthithanam,
Chayamayeebhyam aathiseethalbhyam,
Aapanna samrakshana deekshithabhyam,
Namo nama Shri Guru padukabhyam. 4
Yatho giro aaprapya diya samastha,
Hriya nivrutha samameva nithya,
Thabhyamajesachyutha bhavithabhyam,
Namo nama Shri Guru padukabhyam. 5
Ye paduka panchakamadarena ,
Padanthi nithyam prayatha prabhathe,
Thesham gruhe nithya nivasa sheela,
Sri desikendrasya kadaksha Lakshmi. 6

[These five verses was sung by the Jagat Guru Sri Adi Shankara Bhagawat Pada when he went first to meet his Guru Sree Govinda Bhagawat Pada on the banks of Narmada. He has also written another stotra called Guru Paduka stotram.]
Guru Kripa hi Kevalam Shishasya Param Mangalam
https://omshivam.wordpress.com/